Πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες Ιδρυμάτων/Φορέων

Τα ιδρύματα/φορείς διαχείρισης και παροχής υποτροφιών για σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού, καλούνται να τις καταχωρήσουν στην πλατφόρμα πλατφόρμα υποτροφιών. Για την καταχώρηση υποτροφιών απαιτείται να διαθέτετε λογαριασμό εισόδου στην πλατφόρμα με username & password.

Απόκτηση λογαριασμού

Για την απόκτηση νέου λογαριασμού ιδρύματος/φορέα με σκοπό την καταχώρηση υποτροφιών θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας HelpDesk του Study in Greece ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο
  • Άνοιγμα στο HelpDesk
  • Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναφέρετε πληροφορίες όπως η ονομασία του ιδρύματος / φορέα τον οποίο εκπροσωπείτε καθώς και Ονοματεπώνυμο και email επικοινωνίας υπευθύνου για θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποτροφιών